Begreper for skatt og inntekt

Fra du er 13 år kan du ta deg arbeid. Det er greit å kunne noen inntekts- og skattebegreper når du får deg din første inntektsbringende jobb. Her følger noen begreper med forklaring.

Bruttoinntekt

Den avtalte lønnen før skatt

Nettoinntekt

Den avtalte lønnen minus skatt.

Marginalskatt

Marginalskatt på lønnsinntekt er den skatten du betaler av den siste kronen du har tjent. Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er 46,9 prosent. Marginalskatten er 0 opp til frikortgrensen.

Trygdeavgift

Denne avgiften er med på å finansiere folketrygden. Avgiften fastsettes i prosent av personinntekten og utgjør 8,2 prosent av lønn og annen personinntekt.

Personinntekt

Dette er et beregningsgrunnlag for trygdeavgift og trinnskatt for personlige skatteytere. De viktigste inntektene som inngår i personinntekten er arbeidsinntekt, pensjonsinntekt og, næringsinntekter, men kapitalinntekt inngår ikke. Skatt på personinntekt er en bruttoskatt.

Kapitalinntekt

Dette er et samlebegrep for ulike inntekter man kan få av å disponere kapital, både finanskapital og realkapital, for eksempel bolig. Kapitalinntekter kan være renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter, kapitalgevinster o.l.

Alminnelig inntekt

Et annet navn på nettoinntekt. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes. Skatt på alminnelig inntekt er 25 prosent.

Trinnskatt

Denne beregnes av personinntekten. Det er ulike prosentsatser avhengig av størrelsen på personinntekten. Trinnskatten erstatter toppskatten fra og med inntektsåret 2016.