Viktige aldersgrenser

Hvert eneste år frem til du er 18 år og myndig får du flere rettigheter.

Når du er 13 år kan du åpne egen bankkonto og levere egen selvangivelse for arbeidsinntekt. Når du er 18 år bestemmer du det meste selv. Som myndig har du full rådighet i dine økonomiske saker og kan blant annet inngå avtaler og stifte gjeld.

13 år

 • Har rett til fritak for skatt (frikort) innenfor bestemte grenser.
 • Kan levere egen selvangivelse for arbeidsinntekt.
 • Kan åpne bankkonto og få betalingskort som er ment for mindreårige, hvis foreldrene samtykker.

14 år

 • Har rett til å bli hørt av foreldrene i økonomiske spørsmål som angår deg selv.

15 år

 • Har rett til å bruke selvtjente penger etter eget ønske, men foreldrene kan sette grenser.
 • Har rett til å ta lønnet arbeid, såfremt skoleplikten ikke er til hinder for det. Foreldrene har mulighet til å si opp avtalen, dersom “oppfostring og velferd krever det”
 • Er over den kriminelle lavalder, og kan bli straffet med pengebot eller fengsel.

16 år

 • Kan søke lån og stipend til videregående opplæring i Statens Lånekasse for utdanning, dersom foreldrene samtykker.

17 år

 • Kan levere egen selvangivelse for både egen inntekt og egen formue.

Inntil 18 år

 • Kan tegne livsforsikring med samtykke fra foreldrene. Etter loven er det ingen nedre aldersgrense for å gjøre dette, men det kreves likevel at foreldrene og overformynderiet er enige.

18 år

 • Myndighetsalder. Man kan selv bestemme fullt ut i personlige og økonomiske spørsmål.
 • Kan ta opp lån på egen hånd.
 • Kan opprette bankkonto på egen hånd.
 • Kan overta et kausjonistansvar. Som kausjonist forplikter man seg til å betale hvis en som tar opp et lån ikke gjør opp for seg.
 • Kan tegne livsforsikring uten samtykke fra foreldrene.